Skip to main content
Risico management

Stappen naar succesvol risico management

Risicomanagement is een hulpmiddel om risico's gestructureerd en expliciet in kaart te brengen, te evalueren en – door er proactief mee om te gaan – beter te beheersen. Risicomanagement is gebaseerd op het maken van risicoanalyses.

 

Bij risicomanagement wordt het risico beheerst door voor geïdentificeerde risico's te bepalen hoe de waarschijnlijkheid van het optreden van het risico of de gevolgen moet worden beheerst.

 

De onderneming inventariseert risico's, kent zoveel mogelijk de financiële gevolgen van de risico's en verbindt hieraan maatregelen. Door in een vroeg stadium na te denken over de mogelijke risico's van bepaald beleid, kunnen deze alsnog worden voorkomen of eventuele ernstige gevolgen worden beperkt.

 

Een eenmalige risicoanalyse is niet voldoende. Alleen wanneer de risicoanalyse regelmatig wordt herhaald en geactualiseerd en de resulterende maatregel.

 

STAP 1: IDENTIFICATIE VAN RISICO'S

Risico-identificatie omvat alle strategische, operationele, financiële en traditionele (schade)risico's. De koppeling met de doelstellingen van de organisatie en business units is essentieel.

 

STAP 2: ANALYSE EN BEOORDELING VAN RISICO'S

Het in kaart brengen van de risico's maakt het mogelijk deze te analyseren. Een financieel manager is er natuurlijk niet door alleen risico's in kaart te brengen. Dan is het belangrijk om te bedenken wat de grootste risico's zijn. Niet alle risico's verdienen dezelfde aandacht; dus begin met het belangrijkste.

 

STAP 3: ANALYSE VAN DE HUIDIGE BEHEERSINGSMAATREGELEN

Bedrijven kunnen zich onderscheiden van hun concurrentie door hun risico's efficiënter te beheersen. In deze fase moet worden bepaald of de risico's niet te goed zijn beheerst en of er blinde vlekken zijn.

 

STAP 4: ONTWERP EN UITVOER ACTIEPLANNEN

Nadat de beheersmaatregelen al in kaart zijn gebracht, moet de financieel manager een keuze maken. Wat gebeurt er met de overige risico's? Per risico moet hij een keuze maken uit de volgende vier opties:
     - Voorkomen
     - Verminderen
     - Overdracht
     - Aanvaarden

 

STAP 5: METEN, CONTROLEREN EN RAPPORTEREN

Risicomanagement is een continu proces. Het is belangrijk om te meten of de actieplannen effect hebben op het risicoprofiel. Risico-informatie kan ook worden gebruikt voor het plannen van audits.

 

STAP 6: RESULTATEN INTEGREREN IN BESLUITVORMINGSPROCESSEN

De risico-informatie kan worden gebruikt voor de analyses van toekomstige beslissingen (dmv de risicoanalyses uit het verleden). Bij elk nieuw investeringsvoorstel of groot project moet de organisatie bewust rekening houden met de risico's.