Skip to main content

Gavias Slider Slider ISO 9001

ISO 9001
QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS

ISO 9001

ISO 9001

De ISO/IEC 9001 standaard is de internationale standaard ten aanzien van kwaliteitsbeheersing. De ISO 9001 standaard is gericht op twee belangrijke aspecten: voldoen aan de vereisten van klanten en het verhogen van klanttevredenheid. Hiervoor zijn binnen de ISO 9001 standaard een aantal specifieke aspecten benoemd die zijn uitgewerkt in vereisten.

In bijgaand figuur is visueel weergegeven wat de impact van de betreffende onderdelen van de ISO 9001 standaard is op een organisatie. Er zijn acht onderdelen gedefinieerd. Deze onderdelen vormen samen het kwaliteitsmanagementsysteem (Quality Management System - QMS). Het QMS vormt de basis voor een ISO 9001 implementatie en dient te zijn ingericht om te waarborgen dat diensten voldoen aan de vereisten van klanten en dat klanten tevreden zijn over de betreffende dienst.

De Plan-Do-Check-Act-cyclus is in de rood gemarkeerde delen weergegeven. Deze is centraal binnen de ISO 9001 implementatie; vanuit de vereisten van klanten plannen, de uitvoering meten en evalueren om te komen tot de verbetering van de kwaliteit van de volledige bedrijfsvoering.

Het invoeren van een effectief kwaliteitsbeheersingssysteem is een goede basis voor de duurzame ontwikkeling van uw organisatie en kan bijdragen aan de verbetering van de algehele prestaties van de organisatie. De ISO 9001 norm maakt hierbij gebruik van procesbenadering en risico gebaseerd denken.

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESBENADERING ISO 9001

De procesbenadering is uitgewerkt in de Plan-Do-Check-Act-cyclus (PDCA-cyclus) en zorgt ervoor dat kwaliteitsbeheersing een integraal onderdeel vormt van de bedrijfsvoering en gericht is op continue verbetering van deze processen. Hierbij wordt uitgegaan van risico gebaseerd denken; welke gebeurtenissen kunnen zich voordoen zodat processen niet leiden tot de gewenste of geplande resultaten.

VOORDELEN ISO 9001

- Hoge klanttevredenheid
- Waarborging van kwaliteit
- Geüniformeerde procedures
- Gemotiveerde en betrokken werknemers

ISO 9001:2015

In september 2015 is de herziene ISO 9001 standaard gepubliceerd, de ISO 9001:2015 norm. Drie belangrijke aanpassingen zijn de introductie van de High Level Structure (HLS), er is meer aandacht voor risico’s en de commitment van de directie wordt geëist. Met de HLS worden verschillende componenten modulair ingericht en kunnen diverse ISO standaarden eenvoudiger geïntegreerd worden. De wijzigingen bieden niet alleen een tool voor kwaliteitsmanagement maar tevens een kader met als doel zakelijke verbetering.

IMPLEMENTATIE ISO 9001

Fase 1

Een ISO 9001 implementatie start in de eerste fase met het bepalen van het toepassingsgebied. Deze reikwijdte omvat het kwaliteitsmanagementsysteem gericht op het voldoen aan de vereisten van klanten en het verbeteren van de klanttevredenheid.

Deliverable: scope ISO 9001

Fase 2

In de tweede fase dient de organisatie een algemeen kwaliteitsmanagementbeleid op te stellen. In het algemene deel staat minimaal beschreven wat de kenmerken van de organisatie zijn, wat de kenmerken van de dienstverlening en/of producten van de organisatie zijn en de inputs en de verwachte outputs alsmede benodigde middelen voor processen – verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Ten aanzien van het beleid is opgenomen:

  • Een beschrijving van het risicoraamwerk. Hierbij kan gekozen worden uit verschillende risicoraamwerken zoals COSO 2013 of ISO 31000. Het risicoraamwerk dient beschreven te worden vanuit de beheersing van kwaliteit.
  • Hoe omgegaan wordt met eventuele wet- en regelgeving, eisen en richtlijnen die vanuit de organisatie zelf worden gesteld aan kwaliteit.
  • Het beleid dient aantoonbaar aan te sluiten met het huidige risk management raamwerk dat is ingericht (aansluiting met COSO 2013). Tevens dient hierbij opgenomen te worden hoe de organisatie omgaat met de implementatie en beheersing van het kwaliteitsbeheerssysteem en de methodes en beheersing nodig om vast te stellen dat procedures doeltreffend worden uitgevoerd.
  • Welke processen bepaald zijn voor evaluatie en verbetering van het kwaliteitsmanagementsysteem.
  • Directie of management van de organisatie dient het beleid goed te keuren.

Deliverable: beleidsdocument

Fase 3

In Fase drie wordt een risico analyse op het gebied van kwaliteitsmanagement uitgevoerd. Naar aanleiding van de in Fase drie geconstateerde risico’s worden de processen en procedures beschreven. Hierop volgend worden de procedures en processen geïmplementeerd in de organisatie en afsluitend wordt het kwaliteitsmanagement handboek opgesteld en beschikbaar gesteld aan alle werknemers van de organisatie.

Deliverable: Risicoanalyse & kwaliteitsmanagement handboek

Fase 4

Na de beschrijving van het handboek wordt er in de vierde fase een pre-audit of walkthrough uitgevoerd waarbij alle beheersmaatregelen en ISO 9001 procedures getest worden en mogelijke probleemgebieden geïdentificeerd worden voor de uiteindelijke audit.

Fase 5

In de vijfde fase worden naar aanleiding van de pre-audit verbeteringen in beheersmaatregelen en het kwaliteitsmanagementsysteem doorgevoerd en worden oplossingen gerealiseerd voor de geïdentificeerde probleemgebieden.

Fase 6

In de zesde en laatste fase wordt de ISO 9001 audit verricht door een certificerende instelling en het ISO 9001 certificaat verkregen.

ISO 9001 CERTIFICERING

Om in aanmerking te komen voor een ISO 9001 certificering dient u duidelijk aan te tonen dat processen in uw organisatie doorlopend worden verbeterd en dat u de nadruk legt op de communicatie met klanten, partners en leveranciers. Uw organisatie is zich bewust van haar rol in de samenleving, werkt samen met haar leveranciers om processen te verbeteren en bediend uiteraard haar klanten.

ISO 9001 METHODIEK RISKLANE

Onze methodiek voor de implementatie van ISO 9001 resulteert in een goed doordacht, praktisch en professionele implementatie en kwaliteitshandboek.

Ingewikkeld of complex? Onze ervaring is dat veel organisaties hun interne beheersing al goed op orde hebben. Koen van der Aa (088-2800888) van ons kantoor legt u graag uit wat de toegevoegde waarde van een ISO 9001 certificering voor uw organisatie kan zijn.